Malerier av forfjorårets 4. klasse. Alle er de vakre og helt unike, men aller finest er de når de sees sammen!

Kjære foresatte! 

Her kommer litt informasjon fra om satsningen på arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. Jeg vil også si litt om min rolle som sosialpedagogisk koordinator ved skolen vår.

Skolehverdagen består av mange ulike elementer som må fungere godt for at elevene skal ha det trygt og godt på skolen. Min viktigste oppgave som sosialpedagogisk koordinator er å ha et spesielt fokus rettet mot nettopp elevenes psykososiale miljø. Jeg har ansvaret for å koordinere og følge opp dette arbeidet i de ulike klassene, og sørge for at alle ansatte har en kontinuerlig bevissthet rundt at elevene skal ha det trygt og godt på skolen. 

Gjennom skoleåret 22/23 skal vi jobbe systematisk med å forbedre skolens rutiner og praksis når det gjelder arbeidet med elevenes psykososiale miljø. Kollegiet skal gjennom flere kompetansehevende tiltak, elevrådet skal involveres og samarbeidet med dere foreldre skal styrkes.

Tidlig avdekking og intervensjon er en viktig del av dette arbeidet. Skolen skal så tidlig som mulig avdekke når elever av ulike grunner ikke trives på skolen, og så tidlig som mulig gripe inn for å hjelpe disse elevene. For å klare dette trenger vi gode rutiner.

I oppstartukene har vi jobbet spesielt med forbedring av inspeksjonsordningen. Vi har økt antallet voksne ute i friminuttene skolegården og innført et strengere «gul vest»-påbud for alle voksne som er ute. Økt synlighet gir økt trygghet og virker forebyggende. Det har vært svært god oppslutning om satsningen på økt tilstedeværelse og synlighet i skolegården. Vi ser allerede gode resultater, voksendekningen har vært meget god, og det har vært færre uheldige episoder i friminuttene.

Det er også min oppgave å sørge for å ha løpende oversikt over det sosiale miljøet alle klassene på skolen. Jeg har ansvaret for de ukentlige trinnmøtene og på disse møtene vil elvenes psykososiale miljø være et gjennomgående tema. På møtene er det satt av tid til å i fellesskap gå gjennom det sosiale miljøet klassene og på fritidshjemmet. Denne ukentlige gjennomgangen er ment å bidra til å sikre økt oppmerksomhet hos oss alle ansatte, og kontinuitet i oppfølgingen av elevgrupper og enkeltelever. Jeg vil også bruke tid på å bli kjent med klassene og observere elevenes sosiale samspill, både i klasserommene og i skolegården.

Grensesetting er en viktig del av vårt arbeid, og det er viktig at vi som jobber med elevene er så samstemte som mulig når det gjelder hvor grensene går og hva som blir reaksjoner og konsekvenser for elevene om regler brytes. Vi har derfor satt i gang et arbeid på trinnene med å samle oss om noen felles strategier for forebygging og håndtering av uønsket adferd blant elevene. Målet er at de ansatte i størst mulig grad skal reagere og gripe inn på lik måte overfor uønsket adferd eller brudd på trivsels- eller ordensreglementet. Dette vil bidra til å skape økt trygghet og forutsigbarhet for elevene. 

Elevenes medvirkning når det gjelder det psykososiale miljøet blir også et gjennomgående tema på elevrådsmøtene fremover. Jeg står som ansvarlig for elevrådet og vil følge opp dette arbeidet. Elevrådsrepresentantene har fått i oppgave å bringe dette temaet inn som et fast punkt i klassens time. Sammen med klasselærerne vil elevrådsrepresentantene oppmuntre elevene til å komme med sine innspill til hvordan de kan bidra til at alle har det trygt og godt på skolen. Elevene har allerede kommet med mange gode idéer og flere av dem vil settes ut i livet i løpet av skoleåret. Trivselslederordningen kommer også i gang fra neste uke, og 17 dedikerte elever fra mellom-og ungdomstrinnet vil rullere på å arrangere ulike leker og aktiviteter ute i skolegården i langfriminuttene. 

Den daglige dialogen skal jo dere foreldre ha med klasselærer, men dere er dere også velkommen til å ta kontakt med meg dersom det skulle være noe som angår elevenes trivsel på skolen. Klasselærerne vil også koble meg på ved behov. Jeg hjelper til i enkeltsaker der elever har utfordringer i det sosiale, og samarbeider da tett med foreldre, klasselærer og skolehelsetjenesten.

Elevene er også selv velkommen til å ta kontakt med meg. Jeg er til stede på skolen hver dag og kan derfor raskt finne tid til en samtale. Jeg vil da hjelpe dem så godt de kan med de problemstillingene de kommer med, og sette dem i kontakt med skolehelsetjenesten eller andre instanser hvis det er nødvendig. 

Jeg vil holde dere oppdatert på skolens arbeid med det psykososiale miljøet videre og dele ulike ressurser med dere her på hjemmesiden. Dere foreldre er de aller viktigste støttespillerne vi har, og jeg vil takke for deres engasjement rundt elevenes sosiale miljø, for ikke bare deres egne barn, men for alle skolens elever!

Anna-Lena Anshelm

Sosialpedagogisk koordinator

 

Malerier av forfjorårets 4. klasse. Alle er de vakre og helt unike, men aller finest er de når de sees sammen!

Kjære foresatte! 

Her kommer litt informasjon fra om satsningen på arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. Jeg vil også si litt om min rolle som sosialpedagogisk koordinator ved skolen vår.

Skolehverdagen består av mange ulike elementer som må fungere godt for at elevene skal ha det trygt og godt på skolen. Min viktigste oppgave som sosialpedagogisk koordinator er å ha et spesielt fokus rettet mot nettopp elevenes psykososiale miljø. Jeg har ansvaret for å koordinere og følge opp dette arbeidet i de ulike klassene, og sørge for at alle ansatte har en kontinuerlig bevissthet rundt at elevene skal ha det trygt og godt på skolen. 

Gjennom skoleåret 22/23 skal vi jobbe systematisk med å forbedre skolens rutiner og praksis når det gjelder arbeidet med elevenes psykososiale miljø. Kollegiet skal gjennom flere kompetansehevende tiltak, elevrådet skal involveres og samarbeidet med dere foreldre skal styrkes.

Tidlig avdekking og intervensjon er en viktig del av dette arbeidet. Skolen skal så tidlig som mulig avdekke når elever av ulike grunner ikke trives på skolen, og så tidlig som mulig gripe inn for å hjelpe disse elevene. For å klare dette trenger vi gode rutiner.

I oppstartukene har vi jobbet spesielt med forbedring av inspeksjonsordningen. Vi har økt antallet voksne ute i friminuttene skolegården og innført et strengere «gul vest»-påbud for alle voksne som er ute. Økt synlighet gir økt trygghet og virker forebyggende. Det har vært svært god oppslutning om satsningen på økt tilstedeværelse og synlighet i skolegården. Vi ser allerede gode resultater, voksendekningen har vært meget god, og det har vært færre uheldige episoder i friminuttene.

Det er også min oppgave å sørge for å ha løpende oversikt over det sosiale miljøet alle klassene på skolen. Jeg har ansvaret for de ukentlige trinnmøtene og på disse møtene vil elvenes psykososiale miljø være et gjennomgående tema. På møtene er det satt av tid til å i fellesskap gå gjennom det sosiale miljøet klassene og på fritidshjemmet. Denne ukentlige gjennomgangen er ment å bidra til å sikre økt oppmerksomhet hos oss alle ansatte, og kontinuitet i oppfølgingen av elevgrupper og enkeltelever. Jeg vil også bruke tid på å bli kjent med klassene og observere elevenes sosiale samspill, både i klasserommene og i skolegården.

Grensesetting er en viktig del av vårt arbeid, og det er viktig at vi som jobber med elevene er så samstemte som mulig når det gjelder hvor grensene går og hva som blir reaksjoner og konsekvenser for elevene om regler brytes. Vi har derfor satt i gang et arbeid på trinnene med å samle oss om noen felles strategier for forebygging og håndtering av uønsket adferd blant elevene. Målet er at de ansatte i størst mulig grad skal reagere og gripe inn på lik måte overfor uønsket adferd eller brudd på trivsels- eller ordensreglementet. Dette vil bidra til å skape økt trygghet og forutsigbarhet for elevene. 

Elevenes medvirkning når det gjelder det psykososiale miljøet blir også et gjennomgående tema på elevrådsmøtene fremover. Jeg står som ansvarlig for elevrådet og vil følge opp dette arbeidet. Elevrådsrepresentantene har fått i oppgave å bringe dette temaet inn som et fast punkt i klassens time. Sammen med klasselærerne vil elevrådsrepresentantene oppmuntre elevene til å komme med sine innspill til hvordan de kan bidra til at alle har det trygt og godt på skolen. Elevene har allerede kommet med mange gode idéer og flere av dem vil settes ut i livet i løpet av skoleåret. Trivselslederordningen kommer også i gang fra neste uke, og 17 dedikerte elever fra mellom-og ungdomstrinnet vil rullere på å arrangere ulike leker og aktiviteter ute i skolegården i langfriminuttene. 

Den daglige dialogen skal jo dere foreldre ha med klasselærer, men dere er dere også velkommen til å ta kontakt med meg dersom det skulle være noe som angår elevenes trivsel på skolen. Klasselærerne vil også koble meg på ved behov. Jeg hjelper til i enkeltsaker der elever har utfordringer i det sosiale, og samarbeider da tett med foreldre, klasselærer og skolehelsetjenesten.

Elevene er også selv velkommen til å ta kontakt med meg. Jeg er til stede på skolen hver dag og kan derfor raskt finne tid til en samtale. Jeg vil da hjelpe dem så godt de kan med de problemstillingene de kommer med, og sette dem i kontakt med skolehelsetjenesten eller andre instanser hvis det er nødvendig. 

Jeg vil holde dere oppdatert på skolens arbeid med det psykososiale miljøet videre og dele ulike ressurser med dere her på hjemmesiden. Dere foreldre er de aller viktigste støttespillerne vi har, og jeg vil takke for deres engasjement rundt elevenes sosiale miljø, for ikke bare deres egne barn, men for alle skolens elever!

Anna-Lena Anshelm

Sosialpedagogisk koordinator