Helsepedagogikk

Det mest grunnleggende mål for alle elever er at opplæringa skal bidra til at hver enkelt elev utvikler seg og blir til gagns menneske. I dette ligger det at eleven skal bli i stand til å mestre sitt eget liv i størst mulig grad., finne sin egen livsvei, på en måte som gjør livet meningsfullt.

Steinerskolen på Rotvoll ligger landlig til ved Trondheimsfjorden og Ladestien. Foto: Frode Fredriksen

For å oppnå dette trengs grunnleggende ferdigheter. Hovedvekten av den teoretiske undervisningen vil derfor ligge på tilegnelse av slike basisferdigheter, men en betydelig del hviler på også på en mer opplevelses- og sansemessig tilnærming til fagene. På den måten appellerer vi til andre aspekter ved eleven enn den rent kognitive.

Ved å styrke viljen via tanke- og følelseslivet hos eleven, ønsker vi å formidle verdier som kan hjelpe eleven med å finne et ståsted i verden. Dette søker vi å oppnå gjennom håndverk, praktisk arbeid og friluftsliv.

Mål som griper inn i alle fag er at eleven skal forbinde seg med naturen og utvikle en dyp respekt for livets små og store undre. Videre ønsker vi at elevene skal utvikle en fenomenologisk tilnærming til fagene. I det ligger en undrende og nysgjerrig innstilling til livet, et ønske om å lære og forstå mer av verden.

Vi vil forsøke å følge Steinerskolens fagplan som er utarbeidet spesielt etter barnets eller ungdommens alders- og modenhetsnivå, men tilpasset elevens behov. Fagstoffet skreddersys til hver enkelt elev, og vi legger dessuten vekt på å gi elevene tilstrekkelig tid til å utvikle sine kunnskaper og ferdigheter.

Hovedmålene videre er å utvikle trygghet og sosiale ferdigheter. Dette anser vi som en av de viktigste oppgavene. Det å opparbeide trivsel og lærelyst, og ikke minst troen på egen læring, er sentralt for elevene.