Inntaksreglement for helsepedagogisk avdeling

Steinerskolen på Rotvoll har godkjenning fra Utdanningsdirektoratet til å drive Helsepedagogisk avdeling. Dette er en avdeling i skolen der vi som skole har større muligheter til å legge til rette skolehverdagen for den enkelte i større grad enn i den ordinære undervisninga. Inntakskriteriet er at eleven har en varig eller midlertidig funksjonshemning.

Søknadsfristen for inntak av elever på Helsepedagogisk avdeling er satt til 15. januar, men vi har fortløpende inntak inntil elevplassene er fylt opp. Helsepedagogisk avdeling vil ta inn maksimalt 12 elever fra 8.-10. klasse skoleåret 2022/2023.


Det er gode muligheter for friluftsliv ved Steinerskolen på Rotvoll. Foto: Frode Fredriksen

 

Inntaksreglement for særskilt inntak av søkere med funksjonshemming

Steinerskolen på Rotvoll er en friskole (jfr. opplæringsloven §§ 2-1 tredje ledd og 3-1 første ledd).  Skolen er godkjent for inntil 200 elever på grunnskolen og inntil 60 elever på videregående trinn.  Skolen har i tillegg godkjenning for å ta inn inntil 12 elever i grunnskolen og 12 elever på videregående trinn, med funksjonshemming (jfr. friskoleloven § 2-1 f), som vil få særskilt tilrettelagt opplæring.  Disse elevene tas inn ved et særskilt inntak etter dette reglementet.

Det kreves ikke skolepenger for elever som tas inn etter det særskilte inntaket av funksjonshemmede elever.

Inntaksprosedyre

Skolens søknadsskjema skal benyttes og søknaden sendes til skolen. Sammen med søknaden må det følge uttalelse fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste eller annen sakkyndig instans, som f.eks. sykehus, lege, trygdekontor, NAV e.l. og evt. annen dokumentasjon.  Dokumentasjonen er viktig for å avgjøre om søkeren tilfredsstiller inntakskriteriene

Søknadsfristen er 15. januar.

Skolen vil foreta et hovedopptak så raskt som mulig etter fristen. Skolen kan senere foreta suppleringsopptak ved ledig kapasitet.

Alle søkere vil bli orientert skriftlig om skolens vedtak og retten til å klage på vedtaket.

Søknadsskjema og hjelp til å søke fås ved henvendelse til skolen.  Skjemaet kan også lastes ned fra skolens hjemmeside.

Inntakskriterier

Skolen har hele landet som inntaksområde.

Steinerskolen på Rotvoll har avgrenset inntaket slik at elever må tilfredsstille ett eller flere av følgende kriterier:

  • Psykisk utviklingshemming
  • Psykologiske traumer
  • Autismespekterforstyrrelse
  • Kombinerte vansker med f.eks en angstlidelse

Det kan legges vekt på om søkeren kan inngå i fellesskap. Skolen kan velge søkere til grunnskolen eller videregående nivå slik at det passer med skolens eventuelle elev- og ressurssituasjon.

Dersom antall søkere overstiger skolens kapasitet, vil inntak prioriteres etter følgende kriterier:

  • Barn med søsken ved skolen
  • Barn som har gått på andre steinerskoler
  • Barn som har gått på Rotnissen barnehage (Steinerbarnehage på Rotvoll)
  • Barn som har gått i annen steinerbarnehage
  • Barn av skolens medarbeidere
  • Barn som har søsken ved andre steinerskoler eller steinerbarnehager

Det foretas loddtrekning mellom barn som ellers stiller likt

Vedtatt i styremøte 10.04.18


Søknadsskjema

Last ned søknadsskjema som PDF her