Skolens styre

Du kan ta kontakt med styrets leder eller en av styrets representanter om det er saker du ønsker å diskutere med styret.


John Andrè Aasen Styreleder
Mob. nr.: 928 87 250 E-post: jaasen@gmail.com
Camilla Stabel Jørgensen Styremedlem
Mob. nr.: 918 01 817 E-post: camilla.jorgensen@ntnu.no
Borgar Tessem Styremedlem
Mob. nr.: 405 28 219 E-post: btessem@hotmail.com
Ann-Rita Golis Styremedlem
Mob. nr.: 902 19 945 E-post: ann.rita.golis@steinerskolen.no
Elisabeth Ulsund Styremedlem
Mob. nr.: 948 60 377 E-post: elisabeth.ulsund@steinerskolen.no
Janne Fjelnseth Styremedlem
Mob. nr.: 456 92 181 E-post: janne@advokatsf.no
Kaare Hagerup Styremedlem
Mob. nr.: 400 06 037 E-post: kaare.hagerup@gmail.com
Frode Fredriksen Daglig leder og styrets sekretær
Mob. nr.: 481 08 721 E-post: frode.fredriksen@steinerskolen.no

Du kan også ta kontakt med daglig leder. Han fungerer som sekretær for styret ved å legge fram saker og forslag til vedtak.

Skolestyrets ansvar og plikt

Styret ved en friskole som vår er regulert av Friskoleloven, kap.5 og Opplæringsloven. Som eier er styret skolens øverste ansvarlige organ som skal passe på at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Dette ansvaret innebærer å se til at elever i opplæringspliktig alder som blir tatt inn ved skolen, får oppfylt retten til grunnskoleopplæring.

Av andre oppgaver og plikter styret er pålagt, er å fastsette skolepenger, vedta budsjett og regnskap og  sørge for forsvarlig økonomistyring. Dette betyr blant annet å påse at offentlige tilskudd og skolepenger kommer elevene til gode. Styret skal også fastsette inntaks- og ordensreglement.

Styret har videre ansvar for å fremme saker om skolebytte etter Opplæringsloven § 9 A-12, jf. § 2-4 andre ledd og bortvising etter § 3-10 andre ledd.

Styret skal sørge for at skolen har rett og nødvendig kompetanse og at lærere, daglig leder og andre ansatte får anledning til å utvikle seg faglig og pedagogisk. Styret ansetter daglig leder og drøfter den årlige rapporten om tilstanden i skolen som er utarbeidet etter § 5-2b.

En av styrets viktigste oppgaver er å arbeide langsiktig med visjoner om hva skolen skal være. Daglig leder forbereder saker til styret og er sekretær.

Styret vedtok i styremøte 15.11.23 at sakslisten til styremøtene skal kunngjøres på skolens nettside. Selve styremøteprotokollen vil kunne leses på skolens administrasjonskontor etter avtale med administrasjonskoordinator.

 

Saksliste for styremøte 13.12.23

Sak nr. 1/8 Daglig leders orientering til styret

  1. Rapport om elevenes læringsmiljø
  2. Sykemeldinger og korttidsfravær blant ansatte
  3. Informasjon om utbyggingsprosess
  4. Opprettelse av AMU – arbeidsmiljøutvalg
  5. Presentasjon av styreplattformen OrgBrain

Sak nr. 2/8 Regnskap pr. 30.10.23

Sak nr. 3/8 Revidert forslag til budsjett for 2024

Sak nr. 4/8 Endring av organisasjonsform fra stiftelse til forening

Sak nr. 5/8 Retningslinjer for behandling av personalsaker i styrerommet

Sak nr. 6/8 Disposisjonsrettavtalen og deling av eiendommen i to gårds- og bruksnummer

Sak nr. 7/8 Eventuelt