Se hele læreplanen her

Lekser på barnetrinnet

Første klasse er særpreget på en steinerskole. Året er en overgang fra barnehage til
mer klassisk undervisning. Derfor er det ikke naturlig med lekser. I 2. klasse er
heller ikke lekser hensiktsmessig. Likevel kan enkeltelever få øvingsoppgaver i
samarbeide med foreldrene.

Tilbakeholdenheten skyldes at lekser lett svekker elevenes motivasjon for skolearbeid. På barnetrinnet innføres lekser fra 3. klasse. Hensikten er å opparbeide ferdigheter som trenger mengdetrening. Eksempler er lesing og gangetabellene.


Lekser på mellomtrinnet
Noen arbeidsoppgaver får elevene med seg hjem. Det kan være sluttføring av
hovedfagsarbeid, sluttføring av arbeid i fagtimene og noe lesing. Det er vesentlig at
hvis man velger å gi elevene lekser, så må de oppleves som meningsfulle.

Leksene skal være korte og motiverende. Leksene må kun være for å øve og aldri inneholde
nytt stoff. Det gis ikke lekser fra fredag til mandag. En forutsetning for læringsutbytte
er at læreren følger opp leksearbeidet.


Lekser på ungdomstrinnet
På ungdomstrinnet øver elevene både med sin egen læring og strategier for hvordan
de best skaper et ferdig produkt. Derfor blir det også svært individuelt hvordan arbeidet
blir fordelt mellom skole og hjem.

Det anses som nødvendig at ferdigstillelse av skriftlig arbeid blir gjort hjemme. Siden
elevene leser med ulikt tempo, må også lesing av litteratur innimellom foregå hjemme.
Arbeidsoppgaver som må ferdigstilles og øves på, inkluderer også øving til prøver,
replikkøving i forbindelse med skuespill, verbbøyninger og lignende. I tillegg kan
frivillige lekser gis som tilpasset undervisning.

Elever som ønsker det kan få lekser til å fordype seg. Generelt settes det av god tid til selvstendig arbeid i alle fagtimer.

Vi anser det som viktig at våre elever ikke blir skoletrette etter avsluttet 10. klasse, og
at de fremdeles har lyst til å skolere seg videre i livet.