Barne- og familietjenesten

Steinerskolen på Rotvoll har et tett og godt samarbeid med de kommunale tjenestene som omgir kommunale skoler, privatskoler og friskoler. For vår del sogner skolen under Trondheim kommunes Barne- og familietjeneste i Østbyen, men vi samarbeider også med de samme tjenestene i andre bydeler og kommuner alt etter hvor eleven bor.

Våre nærmeste samarbeidspartnere inn under Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune er skolehelsetjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste, familietiltak, barnevernstjenesten og helse- og habiliteringstjenesten. Rektor har jevnlige samarbeidsmøter der alle disse tjenestene er representert. I tillegg er BUP – barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk med i disse møtene.

Rektor og koordinator for spesialundervisning deltar i møter med tjenestene der skolen jobber med konkrete saker som har med enkeltelever og familier å gjøre.

Du finner mer informasjon om de ulike tjenestene HER og kontaktinformasjon finner du HER.