Barneskolen

Overgangen fra barnehage til skole er stor for barnet. Det har behov for en fornyet trygg base i skolen. Det er pedagogens fremste oppgave å sørge for denne at denne tryggheten og tilliten blir opprettet.

Steinerskoleforbundet understreker at barneskoleårene er svært viktige år for barnets utvikling og læring:

 

I steinerpedagogikken knyttes bestemte utviklingsmotiver til klassetrinnenes faglige valg og tilnærminger.

For barnehagen og elevene i første klasse legger pedagogikken vekt på at læring best skjer gjennom etterligning og lek knyttet til et stort spekter av sansemessige og bevegelsesmessige erfaringer.

De første skoleårene vil elevene tiltales og stimuleres til læring basert på en god og tillitsfull relasjon til sine lærere. Undervisningen rettes mot elevenes opplevelsesmessige og billedskapende evner gjennom øvelse og kunstnerisk pregede arbeidsmåter. Senere legges det mer og mer vekt på en tankemessig forståelse.

Steinerskoleforbundet