IOP – individuell opplæringsplan

Elever som ikke har utbytte av den ordinære undervisninga har i følge opplæringslova rett til spesielundervisning. Trondheim kommune skriver i sin Håndbok i spesialundervisning:

Elever i grunnskolen skal ha et forsvarlig opplæringstilbud. Dette opplæringstilbudet skal være likeverdig. Det betyr at de elevene som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, kan ha rett på spesialundervisning.

Spesialundervisningen skal legges opp slik at den sammen med det ordinære opplegget gir et likeverdig opplæringstilbud.

Vurderingen av tilfredsstillende utbytte er en skjønnsmessig vurdering. Det skal foreligge en grundig kartlegging av den ordinære opplæringen, jfr §5-4. Det er avgjørende hvilke organisatoriske og pedagogiske differensieringstiltak skolen har satt i verk eller kan sette i verk innenfor den ordinære opplæringen.

Det betyr at elevens sitt utbytte avhenger blant annet av skolens evne og mulighet til å tilpasse opplæringen, jfr. §1-3 og §5-4.

Det er først når skolen har oppfylt lovens bestemmelse om ordinær opplæring at PPT skal vurdere om den enkelte eleven utover dette har behov for spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1.

Rektor har ansvar for arbeidet på egen enhet er i tråd med håndboken

Trondheim kommune

Du kan lese mer i Trondheim kommunes Håndbok i spesialundervisning ved å trykke på denne lenka: Håndbok i spesialundervisning.

Elever som tilhører andre kommuner vil falle inn under den enkelte kommunes bestemmelser og retningslinjer mht. tilmelding, utredning, sakkyndig vurdering og utforming av IOP.

Du kan enten ta kontakt med koordinator for spesialundervisning eller rektor ved Steinerskolen på Rotvoll for mer informasjon. Kontaktinformasjon finner du HER.