Kjære alle sammen!

Da er skoleåret 2023/2024 godt i gang. Den første uken har vært preget av prosjektarbeid og etter tilbakemelding fra klasselærere og trinnledere å dømme, så har første uke gått bra. En ting er det faglige utbyttet, men første uke er også viktig med tanke på å skape gode forhold for vennskap og relasjoner elevene imellom. Det gode være den første uka la i tillegg en ekstra fin ramme omkring skolestart.

Før skolestart hadde skolens ansatte fire planleggingsdager. Vi har vanligvis tre planleggingsdager, men fire dager viste seg å være en god investering etter som vi som skole står overfor mye nytt dette skoleåret. Ved siden av de faste tingene på programmet disse dagene med forberedelser, møter og praktiske gjøremål, så gjennomgikk ledelse og ansatte i tillegg tre forskjellige kurs. Det første kurset sto Jim André Stene for. Han kaller seg selv for grønnder og villbonde. Han har startet en meget interessant bedrift, Trøndelag Sankeri, som baserer sin virksomhet på høsting og sanking av nyttevekster i naturen. Firmaet leverer sine produkter til flere av de beste restaurantene i Trondheim og i landet for øvrig. Jam André driver i tillegg med kursvirksomhet og skolens ansatte via foredrag og safari på Rotvoll en innføring i nyttevekster på stedet. Kurset passet svært godt inn i skolens grønne profil, som vi skal jobbe ytterligere med dette skoleåret.

Du kan lese mer om Trøndelag Sankeri her

NOK Trondheim kurset også våre ansatte om vold og overgrep mot barn og unge. NOK Trondheim er en del av flere sentre rundt omkring i landet som jobber med kompetanseheving overfor ansatte i barnehage, skole og andre som jobber med barn og unge om dette svært viktige temaet. NOK-sentrene driver også med individuelle samtaler, gruppesamtaler og kurs for mennesker som har opplevd vold og overgrep og de ansatte her har gjennom sin virksomhet gjennom mange år opparbeidet seg viktig kompetanse på fagfeltet. Det siste kurset vi gjennomførte disse planleggingsdagene handlet om viktige funksjoner i vårt skoleadministrative system iSkole. Som dere ser, så har vi hatt et variert program for våre planleggingsdager i år.

Les mer om NOK Trondheim her

Vi gjennomførte storforeldremøter 21. og 30. august. Det førstnevnte for foreldre med elever på avd. Vidar, vår helsepedagogiske avdeling. Det sistnevnte for foreldre med elever på skolen. Her var styreleder, rektor og administrasjonen til stede på møtene. Disse er:

 • John Andre Aasen, styreleder
 • Randi Lurås Berge, pedagogisk leder og rådgiver
 • Anna-Lena Anshelm, spesialpedagogisk og sosialpedagogisk koordinator
 • Sara Myhre – skolens sekretær og avdelingsleder for Fritidshjemmet
 • Sigrid Maria Ottesen – avdelingsleder for avd. Vidar
 • Elisabeth Ulsund – vikaransvarlig
 • Frode Fredriksen – rektor/daglig leder og sekretær for styret

Det er mange ting som er viktig for oss som skole, men enkelte ting er spesielt viktige:

 • Trygt og godt skolemiljø, forebyggende arbeid, trivsel, det sosiale fellesskapet, elevmedvirkning er viktige stikkord for oss. Det skal være Lav terskel for å varsle om bekymring og opprette aktivitetsplan. Skolen har satt av 50 % stilling som sosialpedagogisk koordinator til å arbeide med elevsaker av ulik art.
 • Skolens pedagogiske plattform og læreplan. Steinerskolen på Rotvoll følger steinerskolenes læreplan. Denne kan man gjøre seg kjent med ved å lese gjennom den på skolens nettsider. (Steinerskolens læreplan – Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no)
 • Skolen arbeid med spesialpedagogiske tiltak. Skolen følger Trondheim kommunes Håndbok for spesialundervisning i samarbeid med tjenestene som ligger under BFT -Barne- og familietjenesten. PPT- Pedagogisk psykologisk tjeneste er sakkyndig instans i alle saker som har med elevens rett til spesialundervisning å gjøre.
 • Avdeling Vidar, skolens helsepedagogiske avdeling for elever med behov for ekstra tilrettelegging ut over det skolen får til i den ordinære undervisningen og i spesialundervisningen. Her legges det til rette for hver enkelt elev, men der fellesskapet også er viktig. (Helsepedagogisk avdeling – Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no)
 • Fritidshjemmet, skolens SFO, en svært viktig del av skolens virksomhet der våre elever i 1. til 4. klasse får utfolde seg fritt i lek, både inne og ute i skolens uteområde. Steinerskolen på Rotvolls plassering og eiendom gjør skolens område spesielt godt egnet for lek og aktivitet.
 • Styret som overordnet organ for skolen. Etter som skolen er en privatskole, så har ikke denne noen kommunal administrasjon som overbygning. Det betyr at skolens ledelse, administrasjon og ansatte må kunne ordne opp i alle saker på egen hånd, men med føringer lagt av skolestyret. (Skolens styre – Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no))
 • Skolehelsetjenesten er en svært viktig samarbeidspartner for oss som skole. Akkurat som PPT, så tilhører også skolehelsetjenesten BFTs mange tjenesteområder, men med fast kontortid på skolen minimum en gang i uken. Skolehelsetjenesten holder for tiden til på rektors kontor på torsdager etter lunsj og på fredagene. Her kan både elever og foreldre ta kontakt helseskykepleierne Inger Lise og Marita om smått og stort. (Barne- og familietjenesten – Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no))
 • FAU – Foreldrene arbeidsutvalg og Foreldreforeningen ved Steinerskolen på Rotvoll er viktige samarbeidspartnere for skolen. Foreldrene bidrar gjennom skoleåret til positive aktiviteter for våre elever, skaper nettverk blant foreldrene og bidrar i praktisk arbeid på dugnader, høstmarkedet, 17. mai osv.

Vennlig hilsen

Frode – rektor ved Steinerskolen på Rotvoll

PS: Jeg tar med mine egne vers fra første skoledag. Jeg tenker at disse linjene kunne passe inn nå i innspurten av skoleåret. Vel bekomme!

Første skoledag

Første skoledag og hjerter som slår
Små føtter trår stien til kunnskapens gård
Nye venner venter, og lærdommen strømmer
I skolens verden, en skattkiste av drømmer

Spenningen bruser som vinden i trær
Kunnskapskilden åpnes for alle og enhver
Lærere smiler med varme og glede
De vil med klokskap elevene lede

Lek og læring går hånd i hånd
Eventyret har begynt i steinerskolens ånd
Første skoledag, et minne for livet
I kunnskapens rike, i livsperspektivet

Kjære alle sammen!

Da er skoleåret 2023/2024 godt i gang. Den første uken har vært preget av prosjektarbeid og etter tilbakemelding fra klasselærere og trinnledere å dømme, så har første uke gått bra. En ting er det faglige utbyttet, men første uke er også viktig med tanke på å skape gode forhold for vennskap og relasjoner elevene imellom. Det gode være den første uka la i tillegg en ekstra fin ramme omkring skolestart.

Før skolestart hadde skolens ansatte fire planleggingsdager. Vi har vanligvis tre planleggingsdager, men fire dager viste seg å være en god investering etter som vi som skole står overfor mye nytt dette skoleåret. Ved siden av de faste tingene på programmet disse dagene med forberedelser, møter og praktiske gjøremål, så gjennomgikk ledelse og ansatte i tillegg tre forskjellige kurs. Det første kurset sto Jim André Stene for. Han kaller seg selv for grønnder og villbonde. Han har startet en meget interessant bedrift, Trøndelag Sankeri, som baserer sin virksomhet på høsting og sanking av nyttevekster i naturen. Firmaet leverer sine produkter til flere av de beste restaurantene i Trondheim og i landet for øvrig. Jam André driver i tillegg med kursvirksomhet og skolens ansatte via foredrag og safari på Rotvoll en innføring i nyttevekster på stedet. Kurset passet svært godt inn i skolens grønne profil, som vi skal jobbe ytterligere med dette skoleåret.

Du kan lese mer om Trøndelag Sankeri her

NOK Trondheim kurset også våre ansatte om vold og overgrep mot barn og unge. NOK Trondheim er en del av flere sentre rundt omkring i landet som jobber med kompetanseheving overfor ansatte i barnehage, skole og andre som jobber med barn og unge om dette svært viktige temaet. NOK-sentrene driver også med individuelle samtaler, gruppesamtaler og kurs for mennesker som har opplevd vold og overgrep og de ansatte her har gjennom sin virksomhet gjennom mange år opparbeidet seg viktig kompetanse på fagfeltet. Det siste kurset vi gjennomførte disse planleggingsdagene handlet om viktige funksjoner i vårt skoleadministrative system iSkole. Som dere ser, så har vi hatt et variert program for våre planleggingsdager i år.

Les mer om NOK Trondheim her

Vi gjennomførte storforeldremøter 21. og 30. august. Det førstnevnte for foreldre med elever på avd. Vidar, vår helsepedagogiske avdeling. Det sistnevnte for foreldre med elever på skolen. Her var styreleder, rektor og administrasjonen til stede på møtene. Disse er:

 • John Andre Aasen, styreleder
 • Randi Lurås Berge, pedagogisk leder og rådgiver
 • Anna-Lena Anshelm, spesialpedagogisk og sosialpedagogisk koordinator
 • Sara Myhre – skolens sekretær og avdelingsleder for Fritidshjemmet
 • Sigrid Maria Ottesen – avdelingsleder for avd. Vidar
 • Elisabeth Ulsund – vikaransvarlig
 • Frode Fredriksen – rektor/daglig leder og sekretær for styret

Det er mange ting som er viktig for oss som skole, men enkelte ting er spesielt viktige:

 • Trygt og godt skolemiljø, forebyggende arbeid, trivsel, det sosiale fellesskapet, elevmedvirkning er viktige stikkord for oss. Det skal være Lav terskel for å varsle om bekymring og opprette aktivitetsplan. Skolen har satt av 50 % stilling som sosialpedagogisk koordinator til å arbeide med elevsaker av ulik art.
 • Skolens pedagogiske plattform og læreplan. Steinerskolen på Rotvoll følger steinerskolenes læreplan. Denne kan man gjøre seg kjent med ved å lese gjennom den på skolens nettsider. (Steinerskolens læreplan – Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no)
 • Skolen arbeid med spesialpedagogiske tiltak. Skolen følger Trondheim kommunes Håndbok for spesialundervisning i samarbeid med tjenestene som ligger under BFT -Barne- og familietjenesten. PPT- Pedagogisk psykologisk tjeneste er sakkyndig instans i alle saker som har med elevens rett til spesialundervisning å gjøre.
 • Avdeling Vidar, skolens helsepedagogiske avdeling for elever med behov for ekstra tilrettelegging ut over det skolen får til i den ordinære undervisningen og i spesialundervisningen. Her legges det til rette for hver enkelt elev, men der fellesskapet også er viktig. (Helsepedagogisk avdeling – Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no)
 • Fritidshjemmet, skolens SFO, en svært viktig del av skolens virksomhet der våre elever i 1. til 4. klasse får utfolde seg fritt i lek, både inne og ute i skolens uteområde. Steinerskolen på Rotvolls plassering og eiendom gjør skolens område spesielt godt egnet for lek og aktivitet.
 • Styret som overordnet organ for skolen. Etter som skolen er en privatskole, så har ikke denne noen kommunal administrasjon som overbygning. Det betyr at skolens ledelse, administrasjon og ansatte må kunne ordne opp i alle saker på egen hånd, men med føringer lagt av skolestyret. (Skolens styre – Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no))
 • Skolehelsetjenesten er en svært viktig samarbeidspartner for oss som skole. Akkurat som PPT, så tilhører også skolehelsetjenesten BFTs mange tjenesteområder, men med fast kontortid på skolen minimum en gang i uken. Skolehelsetjenesten holder for tiden til på rektors kontor på torsdager etter lunsj og på fredagene. Her kan både elever og foreldre ta kontakt helseskykepleierne Inger Lise og Marita om smått og stort. (Barne- og familietjenesten – Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no))
 • FAU – Foreldrene arbeidsutvalg og Foreldreforeningen ved Steinerskolen på Rotvoll er viktige samarbeidspartnere for skolen. Foreldrene bidrar gjennom skoleåret til positive aktiviteter for våre elever, skaper nettverk blant foreldrene og bidrar i praktisk arbeid på dugnader, høstmarkedet, 17. mai osv.

Vennlig hilsen

Frode – rektor ved Steinerskolen på Rotvoll

PS: Jeg tar med mine egne vers fra første skoledag. Jeg tenker at disse linjene kunne passe inn nå i innspurten av skoleåret. Vel bekomme!

Første skoledag

Første skoledag og hjerter som slår
Små føtter trår stien til kunnskapens gård
Nye venner venter, og lærdommen strømmer
I skolens verden, en skattkiste av drømmer

Spenningen bruser som vinden i trær
Kunnskapskilden åpnes for alle og enhver
Lærere smiler med varme og glede
De vil med klokskap elevene lede

Lek og læring går hånd i hånd
Eventyret har begynt i steinerskolens ånd
Første skoledag, et minne for livet
I kunnskapens rike, i livsperspektivet