Skolestyret

StyremedlemmerVaramedlemmer
John André Aasen – styreleder
Camilla Stabel Jørgensen
Håvard Spjøtvold
Ann-Rita Golis
Elisabeth Ulsund
Janne Fjelnset
Kåre Hagerup
Styrets representanter fra og med 01.08.22.

Skolestyrets ansvar og plikt

Styret ved en friskole som vår er regulert av Friskoleloven, kap.5 og Opplæringsloven. Som eier er styret skolens øverste ansvarlige organ som skal passe på at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Dette ansvaret innebærer å se til at elever i opplæringspliktig alder som blir tatt inn ved skolen, får oppfylt retten til grunnskoleopplæring.

Av andre oppgaver og plikter styret er pålagt, er å fastsette skolepenger, vedta budsjett og regnskap og  sørge for forsvarlig økonomistyring. Dette betyr blant annet å påse at offentlige tilskudd og skolepenger kommer elevene til gode. Styret skal også fastsette inntaks- og ordensreglement.

Styret har videre ansvar for å fremme saker om skolebytte etter Opplæringsloven § 9 A-12, jf. § 2-4 andre ledd og bortvising etter § 3-10 andre ledd.

Styret skal sørge for at skolen har rett og nødvendig kompetanse og at lærere, daglig leder og andre ansatte får anledning til å utvikle seg faglig og pedagogisk. Styret ansetter daglig leder og drøfter den årlige rapporten om tilstanden i skolen som er utarbeidet etter § 5-2b.

En av styrets viktigste oppgaver er å arbeide langsiktig med visjoner om hva skolen skal være. Daglig leder forbereder saker til styret og er sekretær.

Sammendrag av referater fra styremøtene

Klikk på en av lenkene og du får tilgang til et kortfattet referat fra styremøtene.

15. juni 2022

11. mai 2022

16. mars 2022

30. mars 2022

16. februar 2022

19. januar 2022

25. november 2021

21. september 2021

26. august 2021

28. juni 2021

26. mai 2021

28. april 2021

21. april 2021

17. mars 2021