Kjære alle sammen!

Det har nå gått fire måneder siden jeg begynte å jobbe som rektor ved Steinerskolen på Rotvoll. Det føles som om jeg har vært her mye lengre, men det er nok på grunn av at mye har skjedd i løpet av denne tiden. Det har vært mange arbeidsoppgaver som har ventet på meg, men nå begynner jeg å se enden på de mest krevende oppgavene, og det er godt.

Etter disse fire månedene vil jeg si at jeg er svært glad for at jeg landet nettopp på Rotvoll. Dette er et fantastisk sted med mange muligheter. De fleste har kanskje registrert at vi har en del «voksesmerter» for tiden. En del av klasserommene våre begynner å bli for små. Vi bør derfor se nærmere på hvordan vi kan regulere inntaket av elever, samtidig som vi bør se på mulighetene for å bygge ut kapasitet.

Angående kapasitet og utnytting av de ressursene vi har, så har styreleder signalisert behov for å utarbeide en strategiplan med et mer langsiktig perspektiv med hensyn til utvikling av skolen. I siste styremøte kom det fram mange ideer til hvilke momenter en slik plan bør inneholde. Her ble det nevnt steiner-pedagogikken i moderniteten, grønn skole og skolen i lokalsamfunnet som noen av flere interessante tema som denne strategiplanen kommer til å tangere. 

Ungdomstrinnet avslutter skoleåret med sang under kyndig ledelse Ann-Helen Jenssen.

Som rektor tenker jeg, i tillegg til de andre tingene som er nevnt, at trygt og godt skolemiljø, elev-involvering og elevdemokrati, kompetansebehov, etter- og videreutdanning, kunst- og handverksfag, skolen som kulturinstitusjon og skolebibliotek er eksempler på saker som bør høyt opp på dagsorden når vi planlegger for framtida. Styreleder har satt ned ei arbeidsgruppe for utarbeiding av denne planen. Vi tar gjerne imot innspill fra elever, foreldre og ansatte i forbindelse med dette arbeidet.

Dere har kanskje lagt merke til at det skjer ting i uteområdet til skolen? Bille AS har fjernet gamle stokker, ryddet stein, satt opp klatrestativer og sørget for godkjent fall-underlag under gamle og nye stativer. De har også gjort en del arbeid med å sikre zip-line. Bille AS er nå ferdige med sitt arbeid for denne gang. Vi inngår en avtale med firmaet om oppfølging av lekeapparatene i klatreparken for å ivareta elevenes helse, miljø og sikkerhet. I neste runde starter Husa Maskin AS opp arbeidet med å skifte ut dekket foran stabburet. Camphill tar seg av jorda som fjernes. Her blir det lagt ned drenering som skal føre bort vann, samt legge på et dekke på toppen med grus og subbus. Firmaet har også sagt seg villig til å gjøre noe utbedringsarbeid på fotballbanen.

Fritidshjemmet badet i solskinn.

Med hensyn til plassproblemer, så må vi gjøre en del endringer til høsten. Vi ser at klasserommene våre er for små til å få plassert inn 9. klasse. Vi har klart å løse dette midlertidig i vår ved å ta i bruk salen, men dette har igjen skapt et problem i forbindelse med eurytmi-faget. Vi har forsøkt å få til en avtale med Camphill om bruk av Perlemorsalen til eurytmi, men dette har vært problematisk etter som de ofte har bruk for denne selv. Styret har derfor gått med på å flytte 9. trinn til 1. klasserommet, samt at vi flytter 1. klasse til Fritidshjemmet slik at de kan få sin undervisning der fra høsten av. Dette krever litt oppussing av rommene på Fritidshjemmet. Vi har allerede gjort en avtale med et firma om dette.

Til tross for tingenes tilstand med hensyn til smittevernregler, så fikk vi avsluttet skoleåret på en fin og verdig måte på klassetrinnene. Siste skoledag samlet småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet seg i hver sin ring og sang de tradisjonelle sangene til avslutning. Vi fikk også gjennomført en flott seremoni denne ettermiddagen med overlevering av vitnemål for elevene i 10. klasse. Her vil jeg spesielt takke Johann Freyr Wilhjalmson for flott oppfølging av elevene de siste årene. Jeg er sikker på at elevene har fått med seg god ballast videre i livet som gjør dem selvstendige og klare til å møte framtida. Jeg vil også takke Eirik Solheim for en flott tale til elevene. Vi ønsker våre 10. klassinger all mulig lykke på ferden videre.

Bind deg ein blomekrans, en fast melodi på avslutningsrepertoaret.

Apropos avslutning. Jeg fikk en fin stund sammen med elevrådet etter som Stine Ibsen gikk ut i fødselspermisjon like før skoleårets slutt. Dette ble et godt møte der elevrådet fortalte at de var veldig fornøyde med Stine som elevrådskontakt og alle kunne tenke seg å bli gjenvalgt til elevrådet hvis det hadde vært mulig. Elevrådet hadde ellers mye på hjertet. Flere av elevene fremhevet at de hadde vokst på det å være en del av elevdemokratiet og at dette er en fin måte å trene opp det å representere elevfellesskapet og elevenes interesser. Elevrådet kom med ei lang ønskeliste over ting de ønsker i skolens utemiljø og de ønsket også å bli en del av trivselslederprogrammet. Jeg har derfor bestilt dette programmet. Elevrådskontakt og elevrådet vil få ansvar for oppfølging av dette. Her vil trivselslederne, de av elevene som får det praktiske ansvaret, legge opp til felles aktiviteter og leker ute i friminuttene. Her legges det opp til aktiviteter ute i friminuttene som skal inkludere alle. Programmet blir en del av skolens plan for et trygt og godt skolemiljø, et tiltak vi ser fram til å få realisert. 

Jeg ble ganske raskt klar over i den nye jobben at skolens nettside ikke tjente til sitt formål. Det er nok flere grunner til det. Her var det nok lagt mer vekt på det estetiske enn det praktiske. Derfor har jeg satt opp denne nye nettsida med en struktur som jeg tror er mer gjenkjennelig. Min ambisjon er å bruke den nye nettsida som informasjonskanal ut til dere foreldre og til våre samarbeidspartnere. Her har jeg lagt mer vekt på det funksjonelle, med horisontale faner og vertikale rullegardinmenyer, i håp om at dette gjør det lettere å bruke nettsida for alle parter, også for oss som skal jobbe på «innsida». Jeg tar gjerne imot tips og råd om hvordan vi skal utvikle denne på en best mulig måte. Kom gjerne også med tips til nyhetssaker. Jeg har lagt opp til en egen nyhetsside der vi kan dekke både små og store saker fra skolen og lokalmiljøet.

Rosevinduet i Nidarosdomen utført av Gabriel Kielland, restaurert av Oddmund Kristiansen. Foto: norske-kirker.net

Av og til så skjer disse små miraklene i skolehverdagen. I forrige uke fikk jeg en telefonoppringning fra en som presenterte seg som en eldre herre, som fortalte at han var i ferd med å rydde huset sitt. Han hadde undersøkt litt blant skolene i Trondheim for å finne en skole som vektlegger kunst- og handverksfag. I sine søk hadde han funnet fram til Steinerskolen på Rotvoll og jeg fikk nå et spørsmål om vi var interessert i farget glass. Etter hvert som han fortalte mer om bakgrunnen for denne forespørselen forsto jeg den egentlige verdien av det han ønsket å gi oss. Hans far var en tidligere kjent glasskunster, som i sin tid sto for renoveringen av rosevinduet i Nidarosdomen, samt den glasskunsten vi i dag kan nyte i Mariakapellet og St Olavskapellet i Nidarosdomen. Hans far het Oddmund Kristiansen, en kjent glasskunster i Norge og i Skandinavia. Vidar Kristiansen har forært oss glassplater i alle regnbuens farger, som altså ble til overs etter arbeidet i Nidarosdomen. Det tilhører historien at Oddmund Kristiansen hentet det håndlagde glasset i Italia. I tillegg til mange esker med farget glass har vi også fått en del utstyr til å utforme vår egen glasskunst. Vi er dypt takknemlige for denne gaven.

Glasskunst i Nidarosdomen av Oddmund Kristiansen. Foto: Nidarosdomen @ NRK Trøndelag

En annen gledelig nyhet er at Byantikvaren kommer til oss på Rotvoll 20. august på befaring. Vi går i dialog med Byantikvaren for å se hva vi kan gjøre med stabburet, et fantastisk flott bygg som fortjener sin renessanse. Her får vi se hva vi får til etter hvert.

Statsforvalteren har varslet skolene i Trondheim om at vi må være beredt på å starte opp på gult nivå med hensyn til smittevern når vi starter opp igjen i august. Det betyr at vi antakelig må ha våre beredskapsplaner klare. Vi starter også opp med et nytt ordensreglement som er mer i tråd med de forventningene myndighetene har til blant annet oppfølging av elevens rettigheter jf. Barnekonvensjonen om retten til å bli hørt i egen sak og alminnelige saksbehandlingsregler. Det nye ordensreglementet er publisert på skolens nettside. Det blir en økning på ca. 10 % med hensyn til foreldrebetaling ved Fritidshjemmet, dette for å forhindre at denne delen av drifta går med underskudd. De nye prisene er også publisert på skolens hjemmeside. Her har vi også lagt ut elektroniske søknadsskjemaer om elevplass. 

Klar og blå himmel over Steinerskolen på Rotvoll.

Til høsten starter vi med en helsepedagogisk avdeling. Skolen har allerede godkjenning for en slik avdeling. Avdelinga skal være en integrert del av skolen. Skolen får gjennom helsepedagogisk avdeling større mulighet til å legge til rette for den enkelte elev der det ordinære undervisningstilbudet og spesialundervisninga ikke strekker til. Her legger vi vekt på mestringsfølelse og det å bli stadig mer trygg på seg selv og sine evner – styrke tanken, følelsen og viljen, som Rudolf Steiner kanskje ville ha sagt det. Vi starter forsiktig med tre elever, men vi har ambisjoner om å bygge ut denne avdelinga gjennom kommende skoleår. Jeg ser fram til realiseringa av denne delen av skolen.

Som sagt innledningsvis, det har i realiteten gått fire måneder siden jeg begynte som rektor ved Steinerskolen på Rotvoll, men det føles som om jeg har vært her mye lengre. Jeg ser fram til fortsettelsen og jeg gleder meg stort til å se dere alle igjen til høsten. 

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer med følgende sitat:

Vår høyeste ambisjon må være å utvikle frie mennesker som er i stand til å formidle livets formål og retning. Behovet for fantasi, en følelse av sannhet og en følelse av ansvar – disse tre kreftene er selve nerven av utdannelse. 

Rudolf Steiner

Med disse ord ønsker jeg dere alt godt denne sommeren!

Vennlig hilsen

Frode


PS: Det føles alltid godt å referere til diktet Til ungdommen i slike sammenhenger. Teksten gir avslutningsvis et kraftfullt håp for framtida, selv om den ble skrevet i en dyster tid. Jeg tar derfor med de to siste verselinjene fra hans berømte dikt og vi tar disse ordene med oss inn i sommeren og inn i framtida.

Dette er løftet vårt

fra bror til bror

Vi vil bli gode mot

menneskenes jord

Vi vil ta vare på

skjønnheten, varmen –

som om vi bar et barn

varsomt på armen!

Nordahl Grieg

Kjære alle sammen!

Det har nå gått fire måneder siden jeg begynte å jobbe som rektor ved Steinerskolen på Rotvoll. Det føles som om jeg har vært her mye lengre, men det er nok på grunn av at mye har skjedd i løpet av denne tiden. Det har vært mange arbeidsoppgaver som har ventet på meg, men nå begynner jeg å se enden på de mest krevende oppgavene, og det er godt.

Etter disse fire månedene vil jeg si at jeg er svært glad for at jeg landet nettopp på Rotvoll. Dette er et fantastisk sted med mange muligheter. De fleste har kanskje registrert at vi har en del «voksesmerter» for tiden. En del av klasserommene våre begynner å bli for små. Vi bør derfor se nærmere på hvordan vi kan regulere inntaket av elever, samtidig som vi bør se på mulighetene for å bygge ut kapasitet.

Angående kapasitet og utnytting av de ressursene vi har, så har styreleder signalisert behov for å utarbeide en strategiplan med et mer langsiktig perspektiv med hensyn til utvikling av skolen. I siste styremøte kom det fram mange ideer til hvilke momenter en slik plan bør inneholde. Her ble det nevnt steiner-pedagogikken i moderniteten, grønn skole og skolen i lokalsamfunnet som noen av flere interessante tema som denne strategiplanen kommer til å tangere. 

Ungdomstrinnet avslutter skoleåret med sang under kyndig ledelse Ann-Helen Jenssen.

Som rektor tenker jeg, i tillegg til de andre tingene som er nevnt, at trygt og godt skolemiljø, elev-involvering og elevdemokrati, kompetansebehov, etter- og videreutdanning, kunst- og handverksfag, skolen som kulturinstitusjon og skolebibliotek er eksempler på saker som bør høyt opp på dagsorden når vi planlegger for framtida. Styreleder har satt ned ei arbeidsgruppe for utarbeiding av denne planen. Vi tar gjerne imot innspill fra elever, foreldre og ansatte i forbindelse med dette arbeidet.

Dere har kanskje lagt merke til at det skjer ting i uteområdet til skolen? Bille AS har fjernet gamle stokker, ryddet stein, satt opp klatrestativer og sørget for godkjent fall-underlag under gamle og nye stativer. De har også gjort en del arbeid med å sikre zip-line. Bille AS er nå ferdige med sitt arbeid for denne gang. Vi inngår en avtale med firmaet om oppfølging av lekeapparatene i klatreparken for å ivareta elevenes helse, miljø og sikkerhet. I neste runde starter Husa Maskin AS opp arbeidet med å skifte ut dekket foran stabburet. Camphill tar seg av jorda som fjernes. Her blir det lagt ned drenering som skal føre bort vann, samt legge på et dekke på toppen med grus og subbus. Firmaet har også sagt seg villig til å gjøre noe utbedringsarbeid på fotballbanen.

Fritidshjemmet badet i solskinn.

Med hensyn til plassproblemer, så må vi gjøre en del endringer til høsten. Vi ser at klasserommene våre er for små til å få plassert inn 9. klasse. Vi har klart å løse dette midlertidig i vår ved å ta i bruk salen, men dette har igjen skapt et problem i forbindelse med eurytmi-faget. Vi har forsøkt å få til en avtale med Camphill om bruk av Perlemorsalen til eurytmi, men dette har vært problematisk etter som de ofte har bruk for denne selv. Styret har derfor gått med på å flytte 9. trinn til 1. klasserommet, samt at vi flytter 1. klasse til Fritidshjemmet slik at de kan få sin undervisning der fra høsten av. Dette krever litt oppussing av rommene på Fritidshjemmet. Vi har allerede gjort en avtale med et firma om dette.

Til tross for tingenes tilstand med hensyn til smittevernregler, så fikk vi avsluttet skoleåret på en fin og verdig måte på klassetrinnene. Siste skoledag samlet småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet seg i hver sin ring og sang de tradisjonelle sangene til avslutning. Vi fikk også gjennomført en flott seremoni denne ettermiddagen med overlevering av vitnemål for elevene i 10. klasse. Her vil jeg spesielt takke Johann Freyr Wilhjalmson for flott oppfølging av elevene de siste årene. Jeg er sikker på at elevene har fått med seg god ballast videre i livet som gjør dem selvstendige og klare til å møte framtida. Jeg vil også takke Eirik Solheim for en flott tale til elevene. Vi ønsker våre 10. klassinger all mulig lykke på ferden videre.

Bind deg ein blomekrans, en fast melodi på avslutningsrepertoaret.

Apropos avslutning. Jeg fikk en fin stund sammen med elevrådet etter som Stine Ibsen gikk ut i fødselspermisjon like før skoleårets slutt. Dette ble et godt møte der elevrådet fortalte at de var veldig fornøyde med Stine som elevrådskontakt og alle kunne tenke seg å bli gjenvalgt til elevrådet hvis det hadde vært mulig. Elevrådet hadde ellers mye på hjertet. Flere av elevene fremhevet at de hadde vokst på det å være en del av elevdemokratiet og at dette er en fin måte å trene opp det å representere elevfellesskapet og elevenes interesser. Elevrådet kom med ei lang ønskeliste over ting de ønsker i skolens utemiljø og de ønsket også å bli en del av trivselslederprogrammet. Jeg har derfor bestilt dette programmet. Elevrådskontakt og elevrådet vil få ansvar for oppfølging av dette. Her vil trivselslederne, de av elevene som får det praktiske ansvaret, legge opp til felles aktiviteter og leker ute i friminuttene. Her legges det opp til aktiviteter ute i friminuttene som skal inkludere alle. Programmet blir en del av skolens plan for et trygt og godt skolemiljø, et tiltak vi ser fram til å få realisert. 

Jeg ble ganske raskt klar over i den nye jobben at skolens nettside ikke tjente til sitt formål. Det er nok flere grunner til det. Her var det nok lagt mer vekt på det estetiske enn det praktiske. Derfor har jeg satt opp denne nye nettsida med en struktur som jeg tror er mer gjenkjennelig. Min ambisjon er å bruke den nye nettsida som informasjonskanal ut til dere foreldre og til våre samarbeidspartnere. Her har jeg lagt mer vekt på det funksjonelle, med horisontale faner og vertikale rullegardinmenyer, i håp om at dette gjør det lettere å bruke nettsida for alle parter, også for oss som skal jobbe på «innsida». Jeg tar gjerne imot tips og råd om hvordan vi skal utvikle denne på en best mulig måte. Kom gjerne også med tips til nyhetssaker. Jeg har lagt opp til en egen nyhetsside der vi kan dekke både små og store saker fra skolen og lokalmiljøet.

Rosevinduet i Nidarosdomen utført av Gabriel Kielland, restaurert av Oddmund Kristiansen. Foto: norske-kirker.net

Av og til så skjer disse små miraklene i skolehverdagen. I forrige uke fikk jeg en telefonoppringning fra en som presenterte seg som en eldre herre, som fortalte at han var i ferd med å rydde huset sitt. Han hadde undersøkt litt blant skolene i Trondheim for å finne en skole som vektlegger kunst- og handverksfag. I sine søk hadde han funnet fram til Steinerskolen på Rotvoll og jeg fikk nå et spørsmål om vi var interessert i farget glass. Etter hvert som han fortalte mer om bakgrunnen for denne forespørselen forsto jeg den egentlige verdien av det han ønsket å gi oss. Hans far var en tidligere kjent glasskunster, som i sin tid sto for renoveringen av rosevinduet i Nidarosdomen, samt den glasskunsten vi i dag kan nyte i Mariakapellet og St Olavskapellet i Nidarosdomen. Hans far het Oddmund Kristiansen, en kjent glasskunster i Norge og i Skandinavia. Vidar Kristiansen har forært oss glassplater i alle regnbuens farger, som altså ble til overs etter arbeidet i Nidarosdomen. Det tilhører historien at Oddmund Kristiansen hentet det håndlagde glasset i Italia. I tillegg til mange esker med farget glass har vi også fått en del utstyr til å utforme vår egen glasskunst. Vi er dypt takknemlige for denne gaven.

Glasskunst i Nidarosdomen av Oddmund Kristiansen. Foto: Nidarosdomen @ NRK Trøndelag

En annen gledelig nyhet er at Byantikvaren kommer til oss på Rotvoll 20. august på befaring. Vi går i dialog med Byantikvaren for å se hva vi kan gjøre med stabburet, et fantastisk flott bygg som fortjener sin renessanse. Her får vi se hva vi får til etter hvert.

Statsforvalteren har varslet skolene i Trondheim om at vi må være beredt på å starte opp på gult nivå med hensyn til smittevern når vi starter opp igjen i august. Det betyr at vi antakelig må ha våre beredskapsplaner klare. Vi starter også opp med et nytt ordensreglement som er mer i tråd med de forventningene myndighetene har til blant annet oppfølging av elevens rettigheter jf. Barnekonvensjonen om retten til å bli hørt i egen sak og alminnelige saksbehandlingsregler. Det nye ordensreglementet er publisert på skolens nettside. Det blir en økning på ca. 10 % med hensyn til foreldrebetaling ved Fritidshjemmet, dette for å forhindre at denne delen av drifta går med underskudd. De nye prisene er også publisert på skolens hjemmeside. Her har vi også lagt ut elektroniske søknadsskjemaer om elevplass. 

Klar og blå himmel over Steinerskolen på Rotvoll.

Til høsten starter vi med en helsepedagogisk avdeling. Skolen har allerede godkjenning for en slik avdeling. Avdelinga skal være en integrert del av skolen. Skolen får gjennom helsepedagogisk avdeling større mulighet til å legge til rette for den enkelte elev der det ordinære undervisningstilbudet og spesialundervisninga ikke strekker til. Her legger vi vekt på mestringsfølelse og det å bli stadig mer trygg på seg selv og sine evner – styrke tanken, følelsen og viljen, som Rudolf Steiner kanskje ville ha sagt det. Vi starter forsiktig med tre elever, men vi har ambisjoner om å bygge ut denne avdelinga gjennom kommende skoleår. Jeg ser fram til realiseringa av denne delen av skolen.

Som sagt innledningsvis, det har i realiteten gått fire måneder siden jeg begynte som rektor ved Steinerskolen på Rotvoll, men det føles som om jeg har vært her mye lengre. Jeg ser fram til fortsettelsen og jeg gleder meg stort til å se dere alle igjen til høsten. 

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer med følgende sitat:

Vår høyeste ambisjon må være å utvikle frie mennesker som er i stand til å formidle livets formål og retning. Behovet for fantasi, en følelse av sannhet og en følelse av ansvar – disse tre kreftene er selve nerven av utdannelse. 

Rudolf Steiner

Med disse ord ønsker jeg dere alt godt denne sommeren!

Vennlig hilsen

Frode


PS: Det føles alltid godt å referere til diktet Til ungdommen i slike sammenhenger. Teksten gir avslutningsvis et kraftfullt håp for framtida, selv om den ble skrevet i en dyster tid. Jeg tar derfor med de to siste verselinjene fra hans berømte dikt og vi tar disse ordene med oss inn i sommeren og inn i framtida.

Dette er løftet vårt

fra bror til bror

Vi vil bli gode mot

menneskenes jord

Vi vil ta vare på

skjønnheten, varmen –

som om vi bar et barn

varsomt på armen!

Nordahl Grieg